Nhật kí cho revitviet một drupal site.

posted Sep 4, 2011, 12:04 AM by magic stone   [ updated Sep 4, 2011, 6:09 PM ]
 1. Cài đặt Drupal 7 trên local host.
 2. Cài đặt theme:
  • Fusion theme
  • Mix and Match
 3. Cài đặt các module cần thiết.
  1. Administration menu
   • Để bỏ chọn menu của hệ thống: Modules -> List -> Bỏ chọn mục Toolbar.
  2. Chaos tool suite (ctools)
  3. entity
  4. Views Bulk Operations (VBO)
  5. Superfish (Lưu ý phần installation guide và làm theo từng bước chỉ dẫn trong đó)
  6. CCK
  7. ckeditor
  8. libraries
  9. panels
 4. Thiết lập hệ thống menu.
  • Tạo hệ thống main menu (Structure -> Menus -> Main menu)
  • Gán hệ thống menu đó cho Superfish menu  ( Tham khảo thêm ở đây)
Comments