English‎ > ‎

Bộ từ điển Anh - Anh tốt nhất

posted Mar 26, 2012, 10:42 PM by admin@ revitviet.vn   [ updated Mar 26, 2012, 10:45 PM ]
Đã dùng qua nhiều bộ từ điển Anh - Anh nhưng cảm nhận của mình là bộ Longman Dictionary of Contemporary English là bộ từ điển tốt nhất cho người học với giải thích nghĩa và ví dụ minh họa rõ ràng. Phía dưới là link tải bộ từ điển đó.
Longman Dictionary of Contemporary English part01
Longman Dictionary of Contemporary English part02
Longman Dictionary of Contemporary English part03
Longman Dictionary of Contemporary English part04
Longman Dictionary of Contemporary English part05
Longman Dictionary of Contemporary English part06
Longman Dictionary of Contemporary English part07
Longman Dictionary of Contemporary English part08
Longman Dictionary of Contemporary English part09
Longman Dictionary of Contemporary English part10
Longman Dictionary of Contemporary English part11
Longman Dictionary of Contemporary English part12
Longman Dictionary of Contemporary English part13
Longman Dictionary of Contemporary English part14
Longman Dictionary of Contemporary English part15
Longman Dictionary of Contemporary English part16
Longman Dictionary of Contemporary English part17
Longman Dictionary of Contemporary English part18
Longman Dictionary of Contemporary English part19
Longman Dictionary of Contemporary English part20
Longman Dictionary of Contemporary English part21
Longman Dictionary of Contemporary English part22
Longman Dictionary of Contemporary English part23
Longman Dictionary of Contemporary English part24
Comments