Revit Architecture The Family Editor

posted Jun 21, 2013, 7:52 PM by admin@ revitviet.vn   [ updated Nov 25, 2013, 6:52 PM ]
Mọi thứ trong revit là Family. Cho nên có thể nói không ngoa rằng Family là thành phần quan trọng nhất để làm nên mô hình trong Revit. Những bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu từ mức độ cơ bản.


Link download:

 1. http://adf.ly/ZuRon
 2. http://adf.ly/ZuRoo
 3. http://adf.ly/ZuRop
 4. http://adf.ly/ZuRoq
 5. http://adf.ly/ZuRor
 6. http://adf.ly/ZuRos
 7. http://adf.ly/ZuRot
 8. http://adf.ly/ZuRou
 9. http://adf.ly/ZuRov
 10. http://adf.ly/ZuRow
 11. http://adf.ly/ZuRox
 12. http://adf.ly/ZuRoy

Nội dung:
   
00-01. Welcome.mov
00-02. Using the Exercise Files.mov
01-01. Understanding Family Hierarchy.mov
01-02. Understanding Family COncepts.mov
01-03. Using Models vs Annotation.mov
01-04. Exploring Libraries and Resources.mov
02-01. Kinds of Anotation Families.mov
02-02. Creating an Annotation Family.mov
02-03. Creating a Tag Family.mov
02-04. Shared Parameters for Tags.mov
03-01. The Family Creation Process.mov
03-02. Creating a New Model Family.mov
03-03. Adding Reference Planes, Constraints, and Parameters.mov
03-04. Adding Geometry.mov
03-05. Using Instance Parameters.mov
03-06. Understanding Work Planes.mov
03-07. Adding a Revolve.mov
04-01. Understanding Reference Planes.mov
04-02. Creating Extrusions.mov
04-03. Creating Revolves.mov
04-04. Creating Blends.mov
04-05. Creating Sweeps.mov
04-06. Creating Swept Blends.mov
04-07. Using Void Forms.mov
05-01. Working with Identity Data.mov
05-02. Adding Family Types.mov
05-03. Creating Type Catalogs.mov
05-04. Using Material Parameters.mov
05-05. Sharing Materials.mov
05-06. Creating Visibility Parameters.mov
05-07. Understanding Subcatagories.mov
06-01. Understanding Nested Families.mov
06-02. Building Parametric Arrays.mov
06-03. Creating a Family Type Parameter.mov
06-04. Understanding Shared Families.mov
06-05. Creating a Profile Family.mov
06-06. Creating a Parametric Table Edge.mov
06-07. Modifying a Profile.mov
07-01. Understanding Symbolic Lines.mov
07-02. Editing Element Visibility.mov
07-03. Ensuring the Display of Overhead Items in a Plan.mov
08-01. Introducing Complex Families.mov
08-02. Adding Reference Planes and Importing Nested Families.mov
08-03. Building Arrays and Applying Rules.mov
08-04. Adding Formulas.mov
08-05. Working with Family Type Parameters and FLip COntrols.mov
08-06. Loading a Model Family.mov
09-01. Tracing a View.mov
09-02. Adding Zones.mov
09-03. Adding Conditional Formulas.mov
09-04. Flexing the Key Plan.mov
10-01. Undrestanding Rotation in Families.mov
10-02. Building Geometry on a Reference Plane.mov
10-03. Hosting a Nested Family on a Reference Line.mov
10-04. Driving Parameters for Nested Families.mov
10-05. Shared Parameters.mov
11-01. Introduction to the Arch Family.mov
11-02. Setting up Reference Planes and Constraints.mov
11-03. Locking Down a Curve.mov
11-04. Working with Advanced Formulas.mov
11-05. Creating a Divided Surface and Completing the Arch.mov
11-06. Finalizing the Arch.mov
12-01. Goodbye.mov

Exercise Files
Comments