Autodesk Product‎ > ‎

AutoCAD & AutoLISP

[LISP] Chuyển block về lớp 0

posted Dec 13, 2013, 8:47 PM by admin@ revitviet.vn   [ updated Dec 13, 2013, 8:49 PM ]

Công dụng: Thay đổi tất cả các đơn vị khối lớp "0" với màu sắc, kiểu đường thẳng và lineweight ByBlock.

Link tải bên dưới

Nên tạo block ở lớp nào trong AutoCAD

posted Dec 13, 2013, 8:30 PM by admin@ revitviet.vn   [ updated Dec 13, 2013, 8:51 PM ]

Khi bạn tạo block (còn gọi là biểu tượng) để chèn vào một bản vẽ, bạn cần phải xem xét những gì lớp để sử dụng cho các thành phần tạo nên các block. Sự lựa chọn của bạn phụ thuộc vào kết quả bạn muốn bạn có bốn lựa chọn:

1. Trên bất kỳ lớp nào (trừ 0); màu sắc, kiểu đường thẳng lineweight thiết lập để ByLayer Block giữ thuộc tính của lớp đó. AutoCAD tạo ra lớp đó nếu cần thiết khi bạn chèn nó vào bản vẽ khác. Nếu lớp đó đã tồn tại trong bản vẽ nhưng các thuộc tính khác, block đó thuộc tính của lớp trong bản vẽ đó. Nếu bạn chèn khối trên một lớp khác, nó giữ tính chất ban đầu của nó, nhưng được báo cáo (trong cửa sổ Properties) như là trên lớp chèn.
2. Trên bất kỳ lớp nào (bao gồm 0); color, linetype & lineweight thiết lập một cách rõ ràng.
 Block giữ color, linetype lineweight đã được thiết lập. AutoCAD tạo ra lớp nếu cần thiết khi bạn chèn nó vào bản vẽ khác.
3. Trên bất kỳ lớp nào (trừ 0); color & linetype thiết lập để ByBlock
Block lớp thuộc tính của lớp hiện tại. AutoCAD tạo ra các lớp cần thiết khi bạn chèn nó vào bản vẽ khác.
4. Trên lớp 0; màu sắc, kiểu đường thẳng lineweight thiết lập để ByLayer hoặc ByBlock Block có lớp thuộc tính của lớp hiện tại.
Không có các lớp mới được tạo ra.

Lời khuyên:
"Khi tạo block để chèn vào một bản vẽ cùng một biểu tượng có thể được đưa vào nhiều lớp khác nhau, bạn tạo ra các biểu tượng trên lớp 0 color, linetype & lineweight thiết lập để ByLayer. Điều này sẽ cho phép các biểu tượngcác đặc tính của lớp mà nó sẽ được chèn vào."

Xem thêm: [LISP] Chuyển block về lớp 0

1-2 of 2